Çalışma Alanları

Çalışma Alanları

Prof. Şen, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında yer alan Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvelik Hukuku temel alanlarının yanı sıra; İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışma Örgütleri, Deniz İş Hukuku, Basın İş Hukuku gibi alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde ders ve konferanslar vermektedir.
 • Bireysel İş Hukuku
Bireysel İş Hukuku kapsamında, iş hukuku hakkında genel bilgilere, iş hukukuna yön veren temel ilkelere, iş hukukunun kaynaklarına, işçi, işveren, işveren vekili, alt işveren, işyeri gibi temel kavramlara, İş Kanununun kapsamına, iş sözleşmesinin yapılmasına, iş sözleşmesinin işçi ve işverene yüklediği borçlara, iş sözleşmesinin çalışma ve dinlenme süreleri gibi hükümlerine, iş sözleşmesinin feshi ve fesih dışı sona erme hallerine ve sona ermenin ortaya çıkardığı kıdem tazminatı ve ibraname gibi müesseselere yer verilmektedir.
 • Toplu İş Hukuku
Toplu İş Hukuku kapsamında, sendikalar hukuku ile toplu iş sözleşmesi hukuku hakkında bilgilere yer verilmektedir. Sendikalar Hukuku bağlamında, sendikalar hukukunu yönlendiren esaslar ve anayasal tercihlere, özellikle sendikal özgürlük kavramına, sendika kavramı ve sendikal kuruluşlara, sendikaların özelliklerine, sendika ve konfederasyonların kuruluş şartlarına, sendika ve konfederasyonların iç ilişkilerine, sendika ve konfederasyonların zorunlu organlarına, sendika ve konfederasyonlara üyelik şartlarına, sendikal güvencelere, sendikaların gelir ve giderleri ile faaliyetlerine, sendika ve konfederasyonların denetimi ile bu kuruluşların sona ermesine yer verilmektedir. 

Toplu iş sözleşmesi hukuku bağlamında ise, toplu iş sözleşmesinin yapılması, hükümleri ve sona ermesi ile, arabuluculuk, grev ve lokavt kavramları incelenmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Hukuku
Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında, (sosyal) sigortalılık kavramı, sigortalılık başlangıcı, sigortalılık süresi ve sigortalılığın sona ermesi, sigortalılık hallerinin çakışması, sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi ve hizmet borçlanması yoluyla değerlendirilmesi, sosyal riskler ve bu bağlamda öngörülmüş olan kısa ve uzun vadeli sigorta kolları olan iş kazası meslek hastalığı, hastalık, analık, yaşlılık, ölüm, malullük, işsizlik sigortaları ile isteğe bağlı sigortalılık kavramına ve genel sağlık sigortası konuları yer almaktadır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal düzenlemeler başta olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mesleki risklerin önlenmesi, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması, risk değerlendirmesi, sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile bu konularda eğitim, bilgilendirme, çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması ile bunlara ilişkin görev, yetki, hak ve yükümlülüklere yer verilmektedir.
 • Basın (İş) Hukuku
Bu kapsamda, basın özgürlüğü ve sınırları ile buna yönelik aykırılıklarda uygulanacak yaptırımlara ve basın alanında iş ilişkilerinin kurulması, devamı, sona ermesi ve sona ermenin hukuki sonuçları incelenmektedir.
 • Deniz İş Hukuku
Deniz İş Hukuku kapsamında, Deniz İş Hukuku mevzuatı ile ilgili genel hükümlere, uygulama alanlarına, gemi adamı, kaptan, işveren ve işveren vekilleri gibi temel kavramlara ve bunların iş ilişkilerinin kurulması, devamı ve sona ermesi ile ilgili hususlara değinilmekte, Deniz İş Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda çözüm üretmeye yönelik teorik ve pratik bilginin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 • Çalışma Örgütleri
Bu kapsamda, ILO gibi temel örgütlerin yanında özellikle Türkiye´nin de etkili olduğu AGİT, İslam İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Avrupa Konseyi gibi günümüzde uluslararası ve bölgesel çatışmaların çözümünde önemli rolü olan uluslararası örgütlerin genel özellikleri, metodolojisi, tarihçesi ve son dönemdeki durumu; uluslararası örgütlerin yapısı, organları, uluslararası örgütlerin yetkileri, uluslararası örgütlerin maliyesi, uluslararası sorunların çözümündeki rolleri ve uluslararası örgütlerin ittifak teorisi çerçevesinde değerlendirilmesi konularına yer verilmektedir.
 • Hukukta Araştırma Yöntemleri
Hukukta araştırma yöntemleri, hukuk biliminde araştırma ve calışma yapılmasının usul ve yöntemlerini inceleyen bir alandır. Bu kapsamda, hukuk biliminin temel özellikleri, işlevleri ve amaçları, nicel ve nitel araştırma teknikleri, hukuk alanındaki bilimsel çalışmaların hangi metot ve yöntem kullanılarak yapılacağı incelenmektedir.

Projeler

 • E-Akademi
   E-Akademi, Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Ulusal ve Uluslararası Hakemli İnternet Dergisi

  E-Akademi, Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Ulusal ve Uluslararası Hakemli İnternet Dergisi, Proje Yöneticiliği, 2002-2005.
 • Elektronik Ortamda Yargı Kararları
   Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu Projesi

  “Elektronik Ortamda Yargı Kararları”, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu Projesi, Proje Yönetici Yardımcısı, 2002-2005.
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Gen Analizleri
Atatürk Üniversitesi Rektörlük Projesi

“İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Gen Analizleri”, Atatürk Üniversitesi Rektörlük Projesi, Proje Araştırmacısı, 2004-2005.

Yönetilen Lisansüstü Çalışmalar

Danışmanlığında Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

 1. Hatice Duygu Özer, Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Alt İşveren Kavramı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2005.
 2. Yusuf Güleşci, Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulaması, Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri 2013.
 3. Hasan Kayırgan, Yaşlılık Sigortası, Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri 2014.
 4. Derya Başak Medeni, İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Sorumluluk, Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri 2014.
 5. Metin Polat, Avukatlık Sözleşmesinde Ücret, Melikşah Üniversitesi SBE, Kayseri 2014.
 6. Tuba Çiçek, Türk İş Hukukunda Tatil Ücretleri, Melikşah Üniversitesi SBE, Kayseri 2015.
 7. İmran Aktürk, Osmanlı Yargılama Hukukunda İspat Vasıtaları, Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri 2015.
 8. Nihan Gizem Kantarcı, Türk İş Hukukunda Mobbing, Melikşah Üniversitesi SBE, Kayseri 2016.