Makaleler

Uluslararası ve Ulusal Makaleler

 1. Belirli Süreli Hizmet Akdinin Süresinin Sonunda Yenilenmeyerek Sona Erdirilmesi Halinde Kıdem Tazminatı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LVIII, S. 1-2, İstanbul 2000, s. 251-268.
 2. Cumhuriyet Öncesi Türk Hukukunda Hizmet Akdine Genel Bakış”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, S. 1-2, Erzincan 2000, s. 523-546.
 3. Mecelle’de Hizmet Akdinin Fesih Dışındaki Sona Erme Halleri”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜEHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, C. V, S. 1-4, Erzincan 2001, s. 175-190.
 4. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na Eleştirel Bir Yaklaşım”, (Yrd.Doç.Dr. Tekin Memiş ile birlikte), Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜEHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, C. V, S. 1-4, Erzincan 2001, s. 485-512.
 5. İş Hukukunda Askerlik Yükümlülüğü Nedeniyle İşten Ayrılmanın Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Askerliğini Bedelli Olarak Yapanların Hizmet Akitlerinin Durumu”, Yargıtay Dergisi, C. 27, S. 3, Temmuz 2001, s. 557-596.
 6. Hizmet Sözleşmesinde Haftalık 45 Saatin Üzerinde Bir Çalışma Süresinin Kararlaştırılması Durumunda Fazla Çalışma”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof.Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul, 2003, s. 671-682.
 7. İş Kanununun Uygulama Alanına Giren Esnaf İşyerleri”, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. VI, S. 2, Ankara 2001, s. 75-89.
 8. Hizmet Sözleşmesi İle Haftalık 48 Saatlik Çalışma Süresi Kararlaştırılması Durumunda Fazla Çalışma”, Tes-İş, S. 3, Haziran-Temmuz 2001, s. 53-56. (Makalenin diğer bir formu için tıklayınız).
 9. İkramiye Ödenmemesinin İş Şartı Haline Gelmesi ve İşçi Aleyhine Sonuç Doğuran İşyeri Uygulamaları”, Atatürk  Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 1-4, Erzincan 2001, s. 467-484.
 10. Osmanlı Devletinde Sosyal Güvenlik: Ahi Birlikleri, Loncalar ve Vakıflar” Çimento İşveren Dergisi, C. 16, S. 6, Kasım 2002, s. 18-40.
 11. Bildirimli Fesihte İhbar Önellerinin Toplu İş Sözleşmesiyle Artırılması Durumunda İhbar Tazminatı”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜEHF’nin 15. Kuruluş Yılına Armağan, C. VI, S. 1-4, Erzincan 2002, s. 301-316.
 12. Genel Hatlarıyla Sosyal Güvenlik Reformu, Gesiad Bakış Dergisi, S. 9, Temmuz 2008.(Makalenin diğer bir formu için tıklayınız.)
 13. Hizmet Akdinin Bildirimli Feshinde Önel İçinde Gerçekleşen Kıdem Tazminatı Tavan (Üst Sınır) Artışı”, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 7, S. 1, Ankara 2002, s. 61-80.
 14. Tanzimat Öncesi (Klasik Dönem) Osmanlı Devletinde Sosyal Güvenlik“, E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 3, Mayıs 2002, http://www.e-akademi.org
 15. İşverenin Fesih Hakkının Toplu İş Sözleşmesi Hükmüyle Sınırlandırılması”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VII, S. 1-2, Erzincan 2003, s. 541-562.
 16. 4773 sayılı Kanuna Göre Bildirimli Feshin Geçerli Nedene Dayanmaması ve İşe İade”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yılına Armağan, C. VII, S. 3-4, Erzincan, 2003, s. 757- 774.
 17. Çalışma Yaşamında 4857 Sayılı İş Kanunu ve Getirdiği Yeniliklere Genel Bir Bakış”, E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Nisan 2004, S. 26, http://www.e-akademi.org
 18. İş Mahkemelerinde Yetki ve Yetki Sözleşmeleri”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VIII, S. 1-2, Erzincan, 2004, s. 563-581.
 19. Toplu İşçi Çıkarma Prosedürüne Aykırılık”, TÜHİS, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 19, S. 4, Mayıs 2005, s. 45-72.
 20. Yargıtay Kararları Işığında Süreli Fesihte Yeni İş Arama İzni“, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 20, S. 3, Ağustos 2006, s. 30-63.
 21. İşçinin Verimsizliğine Dayalı Geçerli Nedenle Fesihlerde Fesih Bildiriminin Şekli, Süresi ve İspatı“, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. X, S. 3-4, Erzincan 2006, s. 371-396.
 22. Tanzimat ve TBMM Hükümeti Döneminde Sosyal Güvenlik Hukuku Alanındaki Gelişmeler“, Atatürk’ün 125. Doğum Yılına Armağan, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erzincan 2007, s. 55-85.
 23. İşçinin Çalışma Koşullarındaki Değişikliği Altı İşgünü İçinde Yazılı Olarak Kabul Etmemesinin Sonuçları, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 5, Mart 2007, s. 76-89.
 24. Profesyonel Sendika Yöneticisinin İşyerinden Ayrılırken İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sonuçları“, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 9, Mart 2008, s. 85-101.
 25. Sosyal Güvenlik Kurumunun (Kurumlarının) İlaç Sınırlaması, Ed. Murat Şen/Ahmet Başözen, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 08-09 Mayıs 2008 (9). (Makalenin diğer bir formu için tıklayınız.)
 26. Geçerli Bir Fesih Nedeni Olarak Ücrete Sık Sık Haciz Konulması (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin Bir Kararı Çerçevesinde), MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 12, Mart 2009, s. 101-116.
 27. Geçersiz Fesihte İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde Bildirim Süresi Kullandırılması”, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 17, Mart 2010, s. 160-174.
 28. İşverenin İşçiyi Koruma ve Gözetme Borcu Kapsamında İşçinin Kişiliğinin Korunmasına Aykırılık ve Sonuçları“, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 28, Aralık 2012, s. 129-139.
 29. Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi“, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10. Çalışma Meclisi, 3. Panel, 26-27 Eylül 2013, Ankara.
 30. Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi“, TİSK İşveren Dergisi, C. 51, Eylül-Ekim 2013, s. 66-69.(Makalenin diğer bir formu için tıklayınız).
 31. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Grev ve Lokavt Konusunda Getirdiği Yenilikler”, 30. Yılında Yeni Toplu İş Hukuku Düzeni, İstanbul 2013. (Makelenin değişik formu için tıklayınız.)
 32. 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi’ne Göre Hizmet Sözleşmesi İle İstihdam Edilen Personelin İş Kanununa Tabi Olup Olmadığı Sorunu (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14.03.2007 Tarihli Kararı Çerçevesinde), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. II, S. 3-4, Kayseri 2007, s. 167-194.
 33. İşverenin Ücret Ödeme Borcunu İspat Vasıtaları (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Çerçevesinde), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. III, S. 1, Kayseri 2008, s. 163-195.
 34.  “Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi”, (Arş. Gör. Aslı Naneci ile birlikte), MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 15, Eylül 2009, s. 24-53.
 35. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerine Rastlayan Haftalarda Fazla Çalışma”, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 18, Haziran 2010, s. 5-19.
 36. Yargıtay’ın İki Farklı İçtihadı Çerçevesinde İl Özel İdaresi İşyerlerinin Dahil Olduğu İşkolu”, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 2011, S. 21, s. 174-192.
 37. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre İbra Sözleşmesi, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 24, Aralık 2011, s. 74-87.
 38. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme (Anayasa Mahkemesi’nin 22.12.2011 Tarihli Karar Çevresinde)”, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 25, Mart 2012, s. 205-226.
 39. Hizmet Tespiti Davalarında Asıl İşverenin Taraf Sıfatı”, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, Eylül 2012, S. 27, s. 213-231.
 40. Gen Analizlerinin İş Hukuk Alanında Kullanımı” Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Gen Hukuku Özel Sayısı, Haziran 2012, C. 1, S. 1, s. 129-144.
 41. İnsan Hakları Bağlamında Çalışma Hakkı, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S. 2, Kayseri 2013, s. 13-37.
 42. Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Kurulan Geçici İş İlişkisi, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Melikşah Law Journal, C.3, S. 1, Kayseri 2014, s. 13-23.
 43. Meslek Edinilmiş (Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla) Geçici İş İlişkisi“, İstihdam Dergisi, S. 13, Nisan-Mayıs-Haziran 2014, s. 46-51.(Makalenin diğer formu için tıklayınız).
 44. The Historical Development of Turkish Law”, HUFS Global Law Review, Volume 6, Number 2, August 2014, s. 65-76.
 45. The Development of Turkish Law in Historical Process“, Hankuk Universty of Foreign Studies Law Research Institute, 2014, South Korean.
 46. Hukuk Devleti İlkesi Bağlamında Sosyal Güvenlik Hakkı“, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Melikşah Law Journal, C. 3, S. 2, Kayseri 2014, s. 183-200.
 47. İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşyeri Odaklı Süreç Yönetimi Anlayışı”, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 1, Kayseri 2015, s. 77-116.
 48. İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Dayanakları”, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Melikşah Law Journal, C. 4, S. 1, Kayseri 2015, s. 117-142.
 49. Kamuda İhale İle İş Alan Alt İşverenlerde Çalışanların Toplu İş Sözleşmesi İle Kararlaştırılan Ücret ve Sosyal Hakları“, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Melikşah Law Journal, C. 4, S. 2, Kayseri 2015, s. 49-84.
 50. İslam ve Osmanlı Hukukunda Kamulaştırma Müessesesi“, Atatürk  Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, Erzincan 1997, s. 171-185.
 51. 1961 ve 1982 Anayasalarında Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi“, Atatürk  Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 75. Yıl Armağanı, C. 2, S. 1, Erzincan 1998, s. 88-119.
 52. 1961 ve 1982 Anayasalarında Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi“, http://www.jura.uni-sb.de/turkish/e-ktphane.html, Almanya.
 53. Önceki Hukukumuzda Şahitliğin Şartları ve Nisabı, Atatürk  Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 75. Yıl Armağanı, C. 2, S. 1, Erzincan 1998, s. 283-312.
 54. Anayasal Belge Olarak Medine Sözleşmesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 1-2, 1998, s. 555-608.
 55. Şahitliğin Geçerlilik Şartlarının Önceki Hukukumuzdaki Düzenleniş Biçimi, Atatürk  Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1, Erzincan 1999, s. 89-113.
 56. Osmanlı Hukukunun Yapısı“, Yeni Türkiye Yayınları Osmanlı Sayısı, C. 6 (Teşkilat), Ankara 1999, s. 327-339.(Makalenin diğer bir formu için tıklayınız.)
 57. Eski Yargılama Hukukumuzda Şahidin Yükümlülükleri ve Başkasından Naklen Şahitlikte Bulunma, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, S. 1-2, Erzincan 2000, s. 181-195.
 58. Osmanlı Devleti’nde Sosyal Güvenlik Sistemi”, Türkler, C. 10, Osmanlı Hâyrat ve Vakıf Sistemi Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 514-527.(Makalenin diğer bir formu için tıklayınız).
 59. Osmanlı Hukukunun Yapısı, Yeni Türkiye Dergisi, Yıl: 6, Ocak-Şubat 2000, S. 31, Osmanlı Özel Sayısı, sayfa: 686-698.(Makalenin diğer bir formu için tıklayınız.)
 60. Toplu İşçi Çıkarma Prosedürüne Aykırılık“, E-Akademi Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, www.e-akademi.org, Nisan 2005, S. 38.
 61. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat“, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C.19, S. 5, Ağustos 2005, s. 19-41.
 62. Yargıtay Kararları Işığında Süreli Fesihte Yeni İş Arama İzni“, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. X, S. 1-2, Erzincan 2006, s. 277-314.
 63. İkramiye Ödenmemesinin İş Şartı Haline Gelmesi ve İşçi Aleyhine Sonuç Doğuran İşyeri Uygulamaları“, Kamu-İş, C. 6, S. 3, Ankara 2002, (Derginin internet linki için tıklayınız).
 64. Esnek Çalışma Bağlamında Geçici İş İlişkisi ve Özel İstihdam Büroları“, Hukuk Biliminin Güncel Sorunları, III. Uluslararası Kongre Bildiri Kitabı, C. II, 4-6 Mayıs 2012, Samsun, s. 409-430.
 65. İş Kanununun Uygulama Alanına Giren Esnaf İşyerleri“, Noterler Dergisi, S. 113, Ankara 2002, (Derginin internet sitesi için tıklayınız; sitede yayımlanan formu için tıklayınız.)
 66. Hizmet Akdinin Bildirimli Feshinde Önel İçinde Gerçekleşen Kıdem Tazminatı Tavan (Üst Sınır) Artışı“, E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 7, Eylül 2002.
 67. Bildirimli Fesihte İhbar Önellerinin Toplu İş Sözleşmesiyle Artırılması Durumunda İhbar Tazminatı”, E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 12, Şubat 2003.
 68. İş Kanunu Öntasarısı Metni“, E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 12, Şubat 2003.
 69. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat”, E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Mayıs 2005, S. 39, http://www.e-akademi.org
 70. 1961 Anayasası Dönemindeki Anayasa Mahkemesi Kararlarında Yasama ve Yürütme Fonksiyonu“, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi, Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yıldönümüne Armağan, s. 163-195.
 71. Social Security in Ottoman Empire Before Tanzimat Reform Era” (Tanzimat Öncesi (Klasik Dönem) Osmanlı Devleti’nde Sosyal Güvenlik, Balkan Studies IV Economic&Law&Health, Cyril and Methodius University
  Skopje-Macedonia-2011, s. 370-396.
 72. Teaching Problems in Turkey’s Law Programs“, 21st International Conference on Teaching and Learning, 19-23 Nisan 2010, Florida State College, U.S.A.